Biodiverzita v krajině a ekologické zemědělství – od poloviny 20. století dochází k prudkému ústupu druhového bohatství rostlin a živočichů, v důsledku zvýšené intenzity velkoplošně působících industriálních vlivů. Biodiverzita v krajině je ohrožena.

Zlatoočka – Chrisopa

Biodiverzita v zemi a její pokles – co to způsobilo?

 • dovlečen cizích druhů na naše území, které postupně utlačují naši původní biodiverzitu
 • znečištění zemědělské půdy nadměrným používáním minerálních hnojiv a pesticidů, následkem čehož se tyto
 • jedy dostávají do stojících, tekoucích a spodních vod
 • nadměrné sečení travních porostů
 • jednotné hospodaření v lesích
 • výsadba monokulturních porostů
 • nekonečné holoseče v našich lesích
 • vysušování močálů, bažin a mrtvých toků
 • v posledním desetiletí se mluví přímo o krizi biodiverzity, která se každým rokem snižuje

Pokud chceme na Zemi udržet udržitelné hospodářství, je důležité chránit tuto biodiverzitu.

Pod pojmem biodiverzita se rozumí rozmanitost a proměnlivost organismů a okolního prostředí, ve kterém tyto organismy žijí.

Zachování biologické rozmanitosti ovlivňuje a bezprostředně se týká kvality všeho života na Zemi a také ovlivňuje produktivitu a stabilitu lidské společnosti.Biodiverzita

Biodiverzita – můžeme ji rozdělit do tří hierarchických úrovní a to genetická diverzita, druhová diverzita a diverzita ekosystémů.

Zvýšení biodiverzity má obvykle základ v různorodosti rostlinstva v zemi.

Proto je právě v zemědělské krajině tak důležité uchovávat zelené neudržované pásy divokého rostlinstva. Bohužel mnoho těchto pásů bylo zoraných a staré stromy na nich rostoucí byly vykáceny. Divoké druhy rostlin a živočišných druhů našlo své útočiště právě v městech a to právě proto, že ve městech nejsou velkoplošně používané pesticidy a minerální hnojiva. Bohužel ty se již začaly intenzivně používat i v hospodářských lesích.

Biodiverzita

Ve městech je obyčejně vyšší biodiverzita druhů než v intenzivně zemědělsky obhospodařované zemi

Každý druh může ve Společenství udržet pouze tehdy, pokud mu jeho vrozené vlastnosti a biologická predispozice umožňují začlenit se do společenství a jeho vývoje. Právě proto se jednotlivé druhy organismů nevyskytují vždy jen v prostředí s optimálními podmínkami, ale i tam, kde jim to umožňují podmínky soužití s ​​jinými organismy.

Hojná výskyt škůdců nebo chorob není příčinou, ale důsledkem narušení rovnováhy v ekosystému.

Biodiverzita – Poznej pomocníky v zahradě

V tomto seriálu si přiblížíme užitečný hmyz v našich zahradách a sadech. Právě používáním chemických postřiků v zahradách se okrádáte o setkání s těmito užitečnými organismy, které by velkou část vaší práce v boji se škůdci udělala za vás. Proto je třeba vrátit život do vašich zahrad a poznat vašich přátel pomocníků a hlavně umět ho rozlišit od škůdců vašich rostlin.

Patří sem organismy užitečné z rodu slunéčka  – Coccinellidae.

Biodiverzita

Lienka sedembodková

 • Síťokřídlí – Neuroptera – patří sem například zlatoočka rodu Chrysopa a dalších více než 100 druhů síťokřídlého hmyzu.

 • Draví roztoči – Phytoseiidae, Tydeidae, Anystidae

Biodiverzita

 • Dravé ploštice – Anthocoridae, Nabidae, Miridae, Pentatomidae

Biodiverzita

 • Škvoři – Dermaptera

Biodiverzita

 • Střevlíkovití 

Biodiverzita

bystruškovité – Carabidae

 • Svižnikovití – Cicindelidae – svižník polní

Biodiverzita

svižnikovití – Cicindelidae

 • Pavouci – Araneidae, Linyphiidae, Theridiidae, Salticidae, Lycosidae …

Biodiverzita

 • Sekáči  – Opilionidae

Biodiverzita

 • Pestřenky – Syrphidae

Biodiverzita

 • Vosovití – Vespidae

Biodiverzita

Vespidae polystes

 • bejlomorkovití – Cecidomyiidae
 • dřepčíkovití – Staphylinidae 
 • páteříčkovití – Cantharidae
 • dlouhošíjky- Raphidioptera
 • motýli – Lepidoptera
 • roupcovití – Asilidae
 • mravencovití – Formicidae
 • kobylkovití a další rovnokřídlí – Tettigonoidea, Grylloidea
 • parazitické blanokřídlovce – Encyrtidae, Trichogrammatidae, Braconidae, Pteromalidae, Aphidiidae, Aphelinidae
 • mšicomarovití – Aphidiidae, Aphelinidae
 • blanokřídlí parazitoidi vajíček hmyzu  Trichogrammatidae
 • stonožky – Chilopoda

Biodiverzita – S biologickou ochranou dokážete bojovat proti škůdcům a nemocem, a získat zdravou potravu bez chemických pesticidů

Jak předjarní postřik použijte biologické postřiky na bázi mědi a olejů s přidáním látek, jako bór, železo a zinek. Kocide 2000 + Prev-B2, Cuprotonic + Prev – B2, Aquasilikat + Thiovit Jet nebo BorOil + FerrumOil. Proti roztočům, hálkovcom a vlnovníkovcom použijte dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Později v sezóně používejte preventivně proti chorobám postřiky na bázi sýry, mědi, přírodních olejů, hub a bakterií. Prev-B2, Vitisan, Alginure, HF Mycol, Imunofol, Chitopron, Trifender nebo další ekologické postřiky, které najdete v našem eshopu.

Proti savým a žravým škůdcům použijte NeemAzal, Prev-B2, Wetcit nebo proti pilatce Quassia Amara. Proti housenkám Lepinox plus.

S biologickými postřiky zacházejte opatrně. Nepřekračujte dávkování a nepoužívejte postřiky v silném větru a během dne. Postřik brzy ráno nebo při západu slunce. Nikdy nestříkejte kvetoucí stromy za slunečného dne. Proti chorobám postřikujeme ihned po větším dešti, nebo když spadne více než 20 – 30 mm srážek. Snažíme se nemocem předcházet a ošetřovat rostliny preventivně, ještě před vypuknutím choroby. Teplota vzduchu nesmí převyšovat 25 ° C.

Biodiverzita – i o těchto druzích si řekneme v seriálu: Poznej pomocníky v zahradě